logo

naša spoločnosť

Spoločnosť LOGAN INVESTMENT,a.s. vznikla v roku 1998 ako právny nástupca STS Pezinok. Hlavný predmet činnosti v tom čase bola strojárska výroba. V jej priestoroch sídlila od roku 1992 spoločnosť KBO,s.r.o., ktorá ako jedna z prvých na Slovensku začala používať technológiu povrchovej úpravy kovov práškovými náterovými hmotami. LOGAN INVESTMENT, a.s. túto technológiu od spoločnosti KBO v roku 2001 odkúpil a v súčasnosti tvorí hlavný predmet jej činnosti. Naša spoločnosť má teda viacročné skúsenosti s uplatňovaním tejto progresívnej technológie a ponúka Vám povrchovú úpravu vašich výrobkov nanášaním práškových farieb.

Technológia elektrostatického nanášania práškových farieb, ktorú použí- vame, je vhodná pre oceľové materiály, pozinkovanú oceľ, hliníkové plechy a profily. Spločnosť sídli vo výrobnej hale o výmere 4047m2 a technológia je vybudovaná na 1700m2 so 600m2 skladových priestorov a 300m2 kancelárskych a ostatných prevádzkových priestorov.

Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality ISO 9001:2001.

Všeobecné obchodné podmienky

Vážení zákazníci, Sme radi, že ste sa rozhodli pre naše služby a v záujme dosiahnutia čo najvyššej kvality povrchovej úpravy práškovým plastom a zároveň Vašej spokojnosti, si Vás dovoľujeme upozorniť na špecifiká tejto technológie (elektrostatického nanášania práškovej farby).a nutnosť dodržiavať návod na použitie.

UPOZORNENIE:

Povrchová úprava a tým i celá životnosť výrobku závisí od konštrukcie výrobku a prostredia v ktorom sa používa. Znamená to, že konštrukcia výrobku musí umožniť vykonanie povrchovej úpravy celého dielca nami poskytovanou technológiou. V opačnom prípade je pre prostredie so zvýšenou koróziou (vonkajšie a vlhké prostredie), nevyhnutné jednotlivé dielce povrchovo predupraviť galvanickým resp. žiarovým pozinkovaním, alebo metalizáciou. Pre vnútorné prostredie je potrebné miesta, nepokryté striekanou vrstvou plastu, následne chrániť náhradnými maskovacími prípravkami, napr. : tmel, farba, olej a pod. Rovnakým spôsobom treba ošetriť aj technologické, kontaktové miesta. Pri pozinkovaných výrobkoch nie je vždy možné dosiahnuť dekoratívne bezchybný povrch. Žiarovopozinkované výrobky treba pred pozinkovaním ošetriť otryskaním. V dutinách, ktoré vznikajú v dôsledku geometrie, nie je možné dosiahnuť spojitú vrstvu práškového plastu. Práškový plast na neopieskovaných výrobkoch nie je odolný: - voči násilnému mechanickému poškodeniu, - nemá priľnavosť na materiáloch, ktoré nie sú očistené od hrdze, okují a pod. - nedrží na hranách rezaných laserom v atmosfére kyslíka

NÁVOD NA POUŽITIE

  1. Objednávateľ zabezpečí, po prevzatí od zhotoviteľa, aby obal výrobkov, resp. samotné výrobky neboli počas prepravy vystavené mechanickému poškodeniu. V mieste mechanického poškodenia výrobok nie je chránený antikoróznou ochranou.
  2. Výrobky, zabalené v PVC obaloch nesmú byť prepravované a následne skladované v extrémnych koróznych podmienkach. PVC obaly vo vlhkom prostredí so striedaním teplôt vyvolávajú skleníkový efekt.
  3. Výrobky do interiéru nesmú byť montované a používané v exteriéroch a v nevykurovaných a vlhkých interiéroch.
  4. Výrobky sa čistia bežnými saponátovými prostriedkami bez obsahu rozpúšťadiel, chlóru, piesku a iných abrazív.

Zhotoviteľ nezodpovedá za skryté vady na výrobkoch dodaných objednávateľom na povrchovú úpravu zhotoviteľovi a vady vzniknuté nevhodnou konštrukciou výrobkov pre technológiu práškovania. Rovnako zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí diela, alebo jeho častí boli spôsobené nerešpektovaním vyššie uvedeným upozornením a návodom, ktoré spôsobil objednávateľ, alebo tretia osoba. Objednávateľ súhlasí s vyššie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami dodávky, čo potvrdzuje svojím podpisom na tlačive VSTUPNÁ KONTROLA.

PLATENIE A PREVZATIE ZÁKAZKY

Za vykonané práce, ak nie je dohodnuté inak, platí zákazník v hotovosti, pri prevzatí zákazky. Zákazník sa zaväzuje vyzdvihnúť si ukončenú zákazku najneskôr do jedného mesiaca po dohodnutom termíne odberu. Pokiaľ nedodrží túto lehotu zaväzuje sa uhradiť skladné vo výške 0,35 Є bez DPH, za každý deň presahujúci tútto lehotu. Zákazník taktiež berie na vedomie, že ak si ukončenú zákzku neperevezme do troch mesiacov po dodhonutom termíe, môže byť jeho materiál predaný a použitý na vyrovnanie vzniknutej pohľadávky za vykonané práce.